Moreel beraad met teams

In de dagelijkse praktijk is er bij het maken van beslissingen vaak weinig bedenktijd. Bij het maken van afwegingen bij morele dilemma’s, baseren medewerkers zich vaak op eigen intuïtie en ervaringen. Moreel denken en werken is daardoor vaak willekeurig, weinig reflectief en ongecontroleerd. Ook in FPC Dr. S. van Mesdag is er geen centraal orgaan dat steun biedt of sturing geeft bij het tot stand komen van een moreel oordeel.

Bij dit onderzoek wordt onderzocht of ‘ethisch denken’ gestimuleerd wordt door regelmatig stil te staan bij ethische aspecten van de behandeling. Tijdens een moreel beraad wordt een dilemma uitgewerkt dat is aangeleverd door één van de medewerkers. Dit dilemma wordt behandeld aan de hand van een stappenplan. Doel van dit plan is medewerkers een werkwijze te bieden waarmee ze hun eigen denkproces kunnen structureren. Doel is dus niet een ‘juiste’ oplossing voor het dilemma te vinden. 

Met dit onderzoek willen we de morele bewustwording bevorderen, de kwaliteit van morele reflectie verbeteren en de motivatie om goede zorg te verlenen vergroten. En daarmee willen we de kwaliteit van de zorg verbeteren. Ook wordt onderzocht welke morele waarden voor medewerkers belangrijk zijn en hoe zij deze waarden vertalen in normen voor het handelen. 

Partners
Rijksuniversiteit Groningen en VUmc 

Onderzoekers
prof. mr. dr. Anne Ruth Mackor; prof. dr. Guy Widdershoven; dr. Bert Molewijk; 
dr. Marinus Spreen; drs. Harry Beintema; drs. Swanny Kremer en de werkgroep Ethiek van FPC Dr. S. van Mesdag

Video's


Video Kenniscentrum Filosofie, onderdeel: Hoe denken tbs-patiënten over morele verantwoordelijkheid? (op 7:00 minuten)


Publicaties

  • Hylke Jellema, Swanny Kremer, Anne-Ruth Mackor, Bert Molewijk (2017), Evaluating the Quality of the Deliberation in Moral Case Deliberations: A Coding Scheme, Bioethics
  • Swanny Kemer, Duco Kroon, Bert Molewijk & Marinus Spreen (2017), Morele sensitiviteit in de forensische psychiatrie: heeft moreel beraad invloed op de mate van morele sensitiviteit van sociotherapeuten in de (forensische) psychiatrische zorg? Jaarbundel Integriteit 2017, Boots on the ground meet science, Commando DienstenCentra Ministerie van Defensie