Netwerkactivatie van informele netwerkleden gedurende de forensisch psychiatrische behandeling (KFZ-call)

In het Nederlandse forensisch veld vinden we de rol van het informele netwerk belangrijk. Toch is er tot op heden geen gestandaardiseerde methodiek voor de vraag wanneer, welk deel, en op welke wijze we het informele netwerk moeten betrekken bij de intramurale behandeling, de verlofmodaliteiten, de resocialisatie of de toezichtfase. Huidige ontwikkelingen van langdurig toezicht, terugdringing van de behandelduur, maar ook de Routine Outcome Monitor (ROM) om behandelprogressie te meten hebben invloed op het doel van dit onderzoek. Het eerste doel van dit onderzoek is om de practice-based en wetenschappelijke kennis die er is in TBS-klinieken, forensisch ambulante settings, FACT-teams en de reclassering in kaart te brengen wat betreft de rol van informele netwerkleden in de behandeling. Op basis van deze informatie ontwikkelen we een praktische methodiek voor het stelselmatig betrekken van informele netwerkleden en vrijwilligers in een forensisch kader.
De algemene probleemstelling van het project is: hoe kunnen familie, partner en andere individuen bijdragen aan goede invulling en uitvoering van de 14 HKT K-indicatoren in het kader van behandelprogressie en risicomanagement? 
In 2016 is een literatuurreview gedaan en een landelijke survey onder forensische werknemers die in hun dagelijks werk met informele netwerkleden werken. In 2017 is er een beperkte pilot gedaan in samenwerking met partners. 

Onderzoekers:
Drs. M. Bootsma, drs. M. van den Berg en dr. M. Spreen.

Partners:
FPC Kijvelanden/ Dok/KARID, Tilburg University, Trajectum, FPA Franeker, FPK Assen, FPA Zuidlaren, AFPN Groningen.

Publicaties:
Netwerkactivatie tijdens de behandeling (website KFZ, Kwaliteit Forensische Zorg)