Beleid & Bestuur

Beleid

FPC Dr. S. van Mesdag is een particuliere stichting en één van de elf forensisch psychiatrische centra (FPC's) waar mensen met een tbs-maatregel behandeld worden. De Divisie Forensische Zorg/Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) van het ministerie van Justitie & Veiligheid stelt de beleidskaders op waarbinnen we de tbs-maatregel moeten uitvoeren. Ieder jaar maakt de Mesdag afspraken met ForZo over de te behalen resultaten. Het management van de Mesdag maakt, binnen de kaders van ForZo, beleid voor de wijze waarop we patiënten in de Mesdag behandelen. 

Bestuur

Directie

  • mevr. drs. ir. J.C. Lens, directeur algemene zaken
  • dhr. drs. H.J. Beintema, directeur behandelzaken

De directie van Stichting FPC Dr. S. van Mesdag is verantwoordelijk voor het beleid van de Mesdag en de uitvoering daarvan. De directie legt verantwoording af aan de raad van bestuur. De directie stuurt ook de zorggroep Forint (forensische geestelijke gezondheidszorg) van Lentis aan.

Raad van Bestuur

  • dr. R. (Roel) Verheul, voorzitter a.i.
  • drs. A.H. (Arien) Storm, MBA
  • drs. P. (Peter) Littooij, a.i.
  • dr. H.G.E. (Hans) Hartman

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor FPC Dr. S. van Mesdag. De voorzitter van de raad van bestuur is door de minister van Veiligheid & Justitie aangesteld als hoofd van de instelling. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De leden van de raad van bestuur vormen ook de raad van bestuur van Lentis. 

Raad van Toezicht

  • dhr. mr. E.A.O. Muurmans MBA, voorzitter
  • mw. mr. H. Rappa-Velt
  • dhr. ir. E. Sinnema 
  • mw. drs. J.F. van Leeuwen

De raad van toezicht ziet toe op de wijze waarop de raad van bestuur FPC Dr. S. van Mesdag bestuurt en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Ook fungeert de raad van toezicht als klankbord en adviesorgaan voor de raad van bestuur. De raad van toezicht baseert zijn handelen op de statuten van de Stichting FPC Dr. S. van Mesdag, de verzelfstandigingsovereenkomst en het hierop gebaseerde reglement. 

De raad van toezicht bestaat voor een deel uit dezelfde personen als de raad van toezicht van Lentis. Eén lid is op voordracht van het ministerie van Veiligheid & Justitie aangesteld.