Semi-artsstage forensische psychiatrie FPC Dr. S. van Mesdag en AFPN Groningen


Binnen de intramurale forensische psychiatrie van FPC Dr. S. van Mesdag is er twee tot drie keer per jaar één semi-artsstageplek beschikbaar. Het betreft een stage van veertien weken. Deze stage kan worden aangevuld met een zes weken durende stage transmurale forensische psychiatrie bij AFPN Groningen.  Ook voor deze stage is er jaarlijks plaats voor twee tot drie semi-artsen. Deze zes weken durende stage wordt alleen als vervolg op de stage bij FPC Dr. S. van Mesdag aangeboden. 

Stage intramurale forensische psychiatrie FPC Dr. S. van Mesdag

De Mesdag biedt momenteel plaats aan circa 240 overwegend mannelijke forensisch psychiatrische patiënten met een tbs-maatregel. Daarnaast nemen we ook patiënten met andere forensische zorgtitels en patiënten met een BOPZ-maatregel vanuit de reguliere GGZ op. Voor deze laatste groep patiënten geldt dat zij tijdelijk een groot gevaarsrisico met zich meebrengen en/of een intensieve mate van beveiliging nodig hebben. 

De behandeling is gebaseerd op respect voor de patiënt en gericht op veiligheid en vermindering van het delictrisico. Centraal in de behandeling staat het streven de patiënt actief verantwoordelijkheid te laten nemen voor zijn behandeling en voor zijn daden en de betekenis daarvan voor het slachtoffer. 

Na de diagnostische fase vindt toewijzing plaats aan een van de vier zorgprogramma’s binnen de Mesdag (psychotische kwetsbaarheid, persoonlijkheidsstoornissen, autismespectrumstoornissen of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er wordt multidisciplinair gewerkt onder aansturing van een behandelcoördinator (psycholoog of psychiater). Andere betrokken disciplines zijn onder meer vaktherapeuten, psychotherapeuten, psychiaters, vaardigheidstrainers, maatschappelijk werkers en medewerkers arbeidsgerichte activiteiten. Op de afdeling Instroom volgt een patiënt het Entreeprogramma, waarbinnen wordt vastgesteld welk zorgprogramma voor hem geschikt is. Op de afdeling Doorstroom 1 of 2 werkt de patiënt vervolgens aan zijn problematiek en het verbeteren van zijn functioneren met als doel het verkleinen van de kans op recidive. Op de afdeling Uitstroom wordt de patiënt voorbereid op zijn leven na de Mesdag. Elke afdeling bestaat uit een aantal units. Op een unit verblijven maximaal twaalf patiënten. 

De delictanalyse, de functie- en betekenisanalyse uit de cognitieve therapie toegepast op het delictgedrag, is richtinggevend voor de behandeling. Als positief psychiatrisch model wordt de Community Reinforcement Approach (CRA) toegepast, die goed aansluit bij de vaak aanwezige verslavingsproblematiek. Moreel beraad is in de Mesdag geïntegreerd binnen de behandeling vanwege de vaak complexe problematiek en de noodzakelijke oordeelsvorming en belangenafwegingen.

In de Mesdag werken acht psychiaters, die naast managementtaken of poliklinische werkzaamheden als meebehandelend psychiater verbonden zijn aan woonunits. Er is capaciteit voor twee AIOS psychiatrie.

Omschrijving/inhoud van de stage
De semi-arts verricht na een inwerkperiode zelfstandig patiëntenzorg in de Mesdag op één van de woonunits. De dagelijkse begeleiding van de semi-arts berust bij een arts-assistent in opleiding tot psychiater, indien aanwezig, of bij één van de psychiaters. De semi-arts heeft een aantal patiënten van de unit onder zijn/haar hoede. Onder supervisie verricht de semi-arts alle voorkomende werkzaamheden rondom deze patiënten. Het bezoeken van een nieuwe patiënt in een Penitentiaire Inrichting of het bijwonen van een verlengingszitting tbs kan onderdeel uitmaken van de stage.

Werkzaamheden
De semi-arts is iedere ochtend aanwezig bij de overdracht en meermalen per week bij de werkbespreking van de sociotherapie op de woonunit. Hij/zij verricht alle voorkomende werkzaamheden onder supervisie: individuele gesprekscontacten over de voortgang van de behandeling of specifieke klachten of probleemgedrag, medicatievoorschriften, opstellen van deelplannen, bijdragen aan verlofaanvragen of verlengingsadviezen. Eén van de patiëntcasus wordt verwerkt tot een klinische les, die gepresenteerd wordt in de gedragsdeskundige staf. Hij/zij is aanwezig bij alle reguliere overlegvormen, zowel unitgebonden, multidisciplinair als kliniekbreed, zoals de verloftoetsingcommisie (VTC) en de commissie voorbehouden beslissingen (Cie vb) waarin dwangbehandelingen worden getoetst. Ook is deelname aan de commissie libidoremmende medicatie (Cie LRM) mogelijk. Hij/zij neemt deel aan het wekelijks psychiateroverleg en de maandelijkse gedragsdeskundige staf. Een in-company training in het meest gebruikte risicotaxatieinstrument kan worden gevolgd. Inzicht krijgen in lopende onderzoeksactiviteiten kan in overleg met het hoofd van de afdeling Onderzoek deel uitmaken van de stage.

Stagebegeleider
Eén van de psychiaters is verantwoordelijk voor de supervisie van de semi-arts en stelt samen met de semi-arts (en eventueel de arts-assistent/stagebegeleider) een programma voor de stage samen. Waar mogelijk wordt dit afgestemd op de individuele belangstelling van de semi-arts. Deze psychiater en/of de arts-assistent/stagebegeleider draagt zorg voor de beoordeling van de semi-arts (praktijkbeoordelingen, logboek en de 360 graden feedback) en begeleidt de semi-arts bij het schrijven en presenteren van de klinische les.

Stage transmurale forensische psychiatrie AFPN Groningen

De doelgroep van AFPN Groningen betreft mensen wonende in de provincie Groningen en de kop van Drenthe met (dreigend) (seksueel) delict-/grensoverschrijdend gedrag met of zonder een forensische titel bij wie sprake is van een ernstige psychiatrische aandoening waarbij er hoogfrequent comorbide sprake is van een (lichte) verstandelijke beperking en/of een persoonlijkheidsstoornis en/of stoornis in het gebruik van alcohol en/of middelen. Vaak is er sprake van stagnatie op diverse leefgebieden, zoals zelfzorg, wonen, relatie, opleiding en werken. Doelstelling is primair matiging van het delict-/grensoverschrijdend gedrag met secundair verbetering van de kwaliteit van leven en vermindering van psychiatrisch lijden.

AFPN Groningen bestaat uit twee teams: Forensisch FACT (circa 1 intake per week; circa 140 patiënten) en de Polikliniek (circa 12 intakes per week; circa 500 patiënten). Daarnaast is het team Forensisch FACT LVB, in samenwerking met Trajectum, in ontwikkeling. Patiënten worden aangemeld vanwege (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, waarvan ongeveer de helft in het kader van een strafrechtelijke maatregel. Daarnaast wordt zorg geboden aan (ex-)gedetineerden en tbs-patiënten. 

Bij AFPN Groningen werken twee psychiaters. Zij zijn tevens werkzaam als consulterend psychiater bij de uitstroomunits van FPC Dr. S. van Mesdag.

Omschrijving/inhoud van de stage
De semi-arts verricht intakes en medicatieconsulten op de polikliniek van AFPN Groningen onder supervisie van psychiaters. Daarnaast worden er diverse werkbezoeken gebracht aan ketenpartners.
Deze stage is een verdieping/aanvulling en richt zich op de maatschappelijke context van de forensische psychiatrie waar het spanningsveld tussen autonomie en privacy van de patiënt en de veiligheid van de samenleving (bij tijden intens) voelbaar is.

Werkzaamheden
Op de polikliniek van AFPN Groningen neemt de semi-arts actief deel aan de diagnostiek en farmacotherapeutische behandeling van de verwezen patiënten. De semi-arts neemt daartoe deel aan alle relevante overlegmomenten binnen AFPN Groningen, zoals multidisciplinair overleg en maandelijks farmacotherapeutisch/somatisch overleg en buiten AFPN Groningen aan het psychiateroverleg in FPC Dr. S. van Mesdag. In principe richt de stage zich alleen op niet-seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar in overleg kan daar wel aandacht aan worden besteed.
Er worden wekelijks werkbezoeken gebracht aan behandelbesprekingen binnen de Forintketen (Forensisch FACT, BW Forint, FPA Zuidlaren, FPC Dr. S. van Mesdag) en bij andere ketenpartners (Verslavingszorg Noord Nederland, 3RO [Reclassering Nederland/VNN Reclassering/Reclassering Leger des Heils] en Veiligheidshuis Groningen). Met deze werkbezoeken krijgt de semi-arts een goed overzicht van de (on)mogelijkheden binnen de forensische psychiatrie.

Stagebegeleider
De psychiaters van de polikliniek van AFPN Groningen zijn (in overleg) eindverantwoordelijk voor deze aanvullende stage. In afstemming met de coördinator van de stage intramurale forensische psychiatrie van FPC Dr. S. van Mesdag dragen zij mede zorg voor het (laten) uitvoeren van de beoordeling (praktijkbeoordelingen, logboek en de 360 graden feedback) en de begeleiding bij het schrijven van de klinische les voor wat betreft het transmurale gedeelte.

Facultair begeleider: Mw. J. Agsteribbe, hoofd bureau opleiding en onderwijs (UCP)
Contactpersoon: Mw. J. Agsteribbe, j.agsteribbe@umcg.nl