Incidenten

Intro
FPC Dr. S. van Mesdag wil elke patiënt die zorg en beveiliging bieden die hij (en heel soms zij) nodig heeft. Van oudsher is de Mesdag bereid alle patiënten te plaatsen, ongeacht de problematiek of voorgeschiedenis. Zo heeft de Mesdag plaats voor twaalf Risico Interventie Patiënten. Dit betreft patiënten die vluchtgevaarlijk, extreem agressief of onberekenbaar zijn in hun gedrag. Deze patiënten vragen extra zorg en beveiliging en worden niet in ieder fpc opgenomen. 

Ook de overige patiënten worden bij ons geplaatst vanwege gedragsproblematiek ten gevolge van een psychiatrische stoornis en vaak in combinatie met een verslaving. Gedragsproblematiek waar zijzelf of hun omgeving hinder van ondervinden en die in het verleden heeft geleid tot het plegen van een delict. Het is dus niet verwonderlijk dat ook in de Mesdag (gewelds)incidenten voorkomen.

Van ernstige fysieke incidenten en bedreigingen doen wij aangifte bij de politie. Onttrekkingen waarbij er sprake is van niet op tijd terugkeren van verlof worden eveneens gemeld bij de politie. Ernstige misdrijven tijdens de tbs-behandeling komen zelden voor. Wanneer zich dit voordoet is er zorg en aandacht voor de betrokkenen en is de impact op medewerkers en patiënten groot.

Na een ernstig incident volgt altijd een incidentanalyse. Het doel van een incidentanalyse is nooit het aanwijzen van een schuldige. Doel is altijd te onderzoeken of we onze processen kunnen verbeteren, zodat we een dergelijk incident in de toekomst kunnen voorkomen. Dit is ook de reden van het niet publiceren van de analyse. In de analyse zijn bevindingen al snel herleidbaar naar teams of personen. De aanbevelingen worden vanzelfsprekend wel gedeeld met het/de betreffende team/afdeling. Ook wordt gecheckt of de aanbevelingen daadwerkelijk worden doorgevoerd.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) publiceert iedere maand incidenten op de website: https://www.dji.nl/over-dji/feiten-en-cijfers/voorvallen