Samenwerking

Samenwerking met andere instellingen vinden wij essentieel. Door met anderen samen te werken wisselen we kennis en ervaring uit. Niet alleen op het gebied van forensische psychiatrie, maar ook op het gebied van verslavingszorg, autismespectrumstoornissen, risicotaxatie, et cetera. Het uitwisselen van kennis en ervaring moet leiden tot een betere behandeling binnen de Mesdag. Daarnaast moet het de doorstroom van patiënten naar andere instellingen bevorderen.

Samenwerking nationaal

 • De Mesdag werkt nauw samen met Forint.
  Forint bestaat uit de afdelingen Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) Zuidlaren en de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord-Nederland (AFPN) van Lentis. Het doel van dit samenwerkingsverband is het uitbreiden en versterken van de forensisch psychiatrische zorgketen. Door de behandeling steeds meer op elkaar aan te laten sluiten, is het steeds beter mogelijk om patiënten binnen de keten op de juiste plek te plaatsen. Bij plaatsing is het criterium dat er een passende balans moet zijn tussen zorg/behandeling en beveiliging.
 • De Mesdag heeft contact met Verslavingszorg Noord Nederland over diagnostiek, behandeling en opleiding.
 • De Mesdag neemt deel aan het Openbare Geestelijke Gezondheidszorgoverleg (OGGZ-overleg) en denkt mee over het regionale OGGZ-beleid.
 • De directeur behandelzaken van de Mesdag is voorzitter van het landelijk overleg van behandeldirecteuren binnen de tbs-sector (TBS Nederland Inhoudelijk Overleg).
 • In de activiteiten, beleidsontwikkelingen en onderzoeken van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie nemen de afdeling Onderzoek en de zorgprogrammaleiders van de Mesdag een belangrijke plaats in.
 • Samen met Lentis en het UMCG/UCP werkt de Mesdag aan de ontwikkeling van het regionaal zorgprogramma Psychotische Kwetsbaarheid.
 • In het kader van onderzoek werkt de Mesdag samen met andere instellingen binnen de (forensische) psychiatrie, de vakgroepen psychiatrie, psychologie, sociologie en verplegingswetenschappen van de universiteiten van Groningen, Utrecht, Tilburg en Leuven (België), het Rob Giel Onderzoekscentrum te Groningen en Lentis.
 • Op het gebied van scholing werkt de Mesdag samen met de Stenden University (Leeuwarden), de RuG (Groningen), de Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool Windesheim (Zwolle). 

naar boven

Samenwerking internationaal

Ook internationaal willen we samenwerken met forensisch psychiatrische instellingen en een actieve rol spelen bij het ontwikkelen en implementeren van innovaties die bijdragen aan de kwaliteit van forensische zorg. Enkele voorbeelden zijn:

 • In 2005 is – op initiatief van de verplegingswetenschapper van de Mesdag – gestart met een ‘multi centre’ onderzoeksproject door vier forensisch psychiatrische instellingen: Karsudden, Säter en Karolinska Instituut (Zweden) en Eickelborn (Duitsland). Daarnaast zijn er samenwerkingsafspraken met het Townsville Hospital (Australië) en het Niedersächsisches Landeskrankenhaus (Duitsland).
  Doel is om gezamenlijk de methode ‘vroegsignalering en vroege interventie’ te bestuderen in samenhang met risicotaxatie, incidentanalyse en de invloed op ‘work atmosphere’ binnen teams. De Mesdag wil hierdoor een bijdrage leveren aan de verbetering van risicotaxatie en risicomanagement binnen het domein ‘forensic nursing’. De toegevoegde waarde van het internationale samenwerkingsverband is dat forensisch psychiatrische verpleging in een breder perspectief bestudeerd kan worden.
 • De verplegingswetenschapper van de Mesdag heeft ook contact met Japanse collega's. Daarbij gaat de aandacht in het bijzonder uit naar zorgplannen en signaleringsplannen.
 • In Europees verband neemt de Mesdag deel aan de ‘European Violence in Psychiatry Research Group’. Binnen deze onderzoeksgroep wordt kennis uitgewisseld en onderzoek gedaan naar agressie en geweld binnen de (forensische) psychiatrie.

naar boven