Behandelcultuur

De (behandel)cultuur in de Mesdag is voortdurend in ontwikkeling. Ontwikkelingen in de samenleving hebben invloed op onze manier van doen en op de manier waarop we met elkaar omgaan. Om te voorkomen dat er ongemerkt een onwenselijke cultuur ontstaat zijn patiënten en medewerkers daar voortdurend alert op.
Enkele belangrijke elementen die we nastreven binnen onze behandelcultuur zijn:

  • We spreken elkaar rechtstreeks aan op ongewenst gedrag. 
  • We hebben begrip voor elkaars emoties, maar agressie, geweld of bedreigingen zijn onacceptabel. 
  • We proberen begrip en medeleven voor elkaar op te brengen. Daar hoort ook een gezonde afstand bij. Een intieme relatie tussen patiënten en medewerkers is dus niet toegestaan.

Patiënten en medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor zaken als orde en veiligheid. De inbreng vanuit de patiëntenraad bij allerlei ontwikkelingen in de Mesdag vinden wij buitengewoon belangrijk en essentieel voor het behandelmilieu. Zo hebben de raad van bestuur en de directie de huisregels vastgesteld na overleg en op advies van de patiëntenraad.

Commissie van Toezicht
De Commissie van Toezicht (CvT) houdt toezicht op de algemene gang van zaken rondom patiënten. Daarmee levert ook deze commissie een bijdrage aan het alert blijven op onze behandelcultuur. De commissie bestaat uit een aantal mensen met een verschillende achtergrond. In de CvT zit in ieder geval een rechter, een psychiater, een gedragsdeskundige en een advocaat.

Huisregels
Voor patiënten en medewerkers is het belangrijk om te weten welke (gedrags)regels er zijn. Deze zijn daarom duidelijk vastgelegd in de huisregels. Patiënten én medewerkers moeten zich aan deze regels houden. De huisregels onderstrepen het streven naar een open en veilig behandelklimaat.

Patiëntenraad
De patiëntenraad behartigt – binnen de afgesproken kaders – de gemeenschappelijke belangen van alle patiënten in de Mesdag. De patiëntenraad staat open voor de wensen, opmerkingen en signalen van alle patiënten en heeft regelmatig overleg met de directie of de manager Beveiliging.
De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het behandelbeleid en de behandeling in de Mesdag. De raad ziet het ook als zijn taak om de participatie, medezeggenschap en belangenbehartiging van alle patiënten te bevorderen. Dit doen ze onder meer door themabijeenkomsten te organiseren.

Ook landelijk is de patiëntenraad actief. Eén keer per jaar gaat een vertegenwoordiging van de raad naar een landelijk overleg waar de raden van alle fpc’s zijn vertegenwoordigd. Tijdens deze bijeenkomst wisselen de patiënten uit verschillende fpc’s met elkaar van gedachten over het behandelbeleid en de gang van zaken binnen de fpc’s. De patiënten en de directie ervaren dit landelijk overleg als zeer nuttig.