Narratief-integrale behandelsystematiek

In oktober 2015 is het onderzoek gestart naar een narratief-integrale behandelsystematiek (NIB), een visie op zorg waarin bestaande vormen van diagnostiek en behandeling verbonden worden in een narratief kader tot een samenhangend, integratief geheel. Op deze manier dient er meer oog voor en zicht op het verhaal van de patiënt te komen.

In de huidige klinische praktijk ontbreekt een systematisch model waarmee hulpverleners grip kunnen krijgen op het volledige verhaal van de patiënt. Er zijn allerhande diagnostische instrumenten en vormen van behandeling waarmee vanuit verschillende perspectieven deelgebieden van de problematiek van de patiënt benaderd kunnen worden. Er ontbreekt echter een geoperationaliseerd kader waarbinnen deze deelgebieden kunnen worden geïntegreerd tot een samenhangend verhaal over de patiënt. Zowel voor behandelaren als voor patiënten kan dit belangrijke consequenties hebben; het doel van het onderzoek is dan ook tweeledig.

Voor behandelaren is het belangrijk dat zij zich een zo compleet mogelijk beeld van de patiënt kunnen vormen. Zo kunnen zij de behandeling niet alleen richten op de verschillende probleemgebieden, maar ook op de verbanden daartussen. Ook vanuit het perspectief van de patiënt kan dit belangrijke consequenties hebben, omdat het gefragmenteerde beeld van de hulpverlener van het narratief van de patiënt wordt aangevuld met het verhaal van de patiënt.

Het tweede, en belangrijkste, doel is dan ook om de ‘zin’ van behandeling voor patiënten te vergroten. Dit doen we door meer recht te doen aan hun individuele situatie en nauwer aan te sluiten bij hoe zij in het leven staan.

Partners
Rijksuniversiteit Groningen

Onderzoekers
drs. Harmke Visser (promovenda); prof. dr. Douwe Draaisma, hoogleraar Geschiedenis van de Psychologie, Rijksuniversiteit Groningen; dr. Marinus Spreen

De eerste aanzet voor dit onderzoek is gegeven door E. Veening en H. Beintema; zij zullen nauw betrokken blijven bij dit onderzoek.