Netwerkactivatie van informele netwerkleden gedurende de forensisch psychiatrische behandeling (KFZ-call)

In het Nederlandse forensische veld vinden we de rol van het informele netwerk belangrijk. Toch is er tot op heden geen gestandaardiseerde methodiek voor de vraag wanneer, welk deel en op welke wijze we het informele netwerk moeten betrekken bij de intramurale behandeling, de verlofmodaliteiten, de resocialisatie of de toezichtfase. Huidige ontwikkelingen van langdurig toezicht, terugdringing van de behandelduur, maar ook de Routine Outcome Monitor (ROM) om behandelprogressie te meten hebben invloed op het doel van dit onderzoek.

Het eerste doel van dit onderzoek is: de bij fpc's, forensisch ambulante settings, FACT-teams en de reclassering aanwezige practice-based en wetenschappelijke kennis over de rol van informele netwerkleden in de behandeling in kaart te brengen. Op basis van deze informatie ontwikkelen we een praktische methodiek voor het stelselmatig betrekken van informele netwerkleden en vrijwilligers in een forensisch kader.

De algemene probleemstelling van het project is: hoe kunnen familie, partner en andere individuen bijdragen aan een goede invulling en uitvoering van de 14 HKT K-indicatoren in het kader van behandelprogressie en risicomanagement? 

In 2016 is een literatuurreview gedaan en een landelijke survey uitgezet onder forensische werknemers die in hun dagelijks werk met informele netwerkleden werken. In 2017 is er een beperkte pilot gedaan in samenwerking met partners. 

Onderzoekers
drs. Martine Bootsma, drs. Marlies van den Berg; dr. Marinus Spreen

Partners
FPC De Kijvelanden/Dok/KARID; Tilburg University; Trajectum; FPA Franeker; FPK Assen; FPA Zuidlaren; AFPN Groningen

Publicaties
Netwerkactivatie tijdens de behandeling (website KFZ, Kwaliteit Forensische Zorg)