Risicotaxatie-instrumenten

Om in te kunnen schatten of een patiënt veilig op verlof kan of kan terugkeren naar de samenleving werken we met zogenaamde risicotaxatie-instrumenten. Dit zijn wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten waarmee je kunt inschatten hoe groot de kans is dat een patiënt opnieuw een ernstig delict zal plegen. Risicotaxatie is een verplicht onderdeel van het verlofbeleid.

De kwaliteit van de risicotaxaties is structureel onderwerp van onderzoek, zodat we de risico’s steeds beter kunnen ‘voorspellen’. In FPC Dr. S. van Mesdag maken we voor geweldsdelinquenten gebruik van het risicotaxatie-instrument de HKT-R. Voor zedendelinquenten gebruiken we aanvullend de Static, Stable, Acute (SSA).

Meer zicht op delictrisico met de HKT-R
De HKT-Revisie (HKT-R) is de opvolger van de HKT-30, het in Nederland meest gebruikte risicotaxatie-instrument. Vergeleken met bestaand nationaal en internationaal onderzoek naar risicotaxatie-instrumenten, presteert de HKT-R bovengemiddeld wat betreft de betrouwbaarheid van het schatten van het delictrisico voor verschillende doelgroepen. De 14 klinische factoren van de HKT-R kunnen tevens worden gebruikt bij het evalueren van de voortgang van de behandeling en vervolgens bij het bepalen of aanscherpen van behandeldoelen. 

Met ingang van 2015 heeft de Divisie Forensische Zorg (DForZo) het voor alle aanbieders van klinische forensische zorg verplicht gesteld om het risico op toekomstig gewelddadig gedag door hun patiënten in kaart te brengen met een actueel risicotaxatie-instrument, zoals de HKT-R. Daarnaast eist DForZo dat de zorgaanbieders de verandering in het recidiverisico tijdens de behandeling periodiek meten met de 14 K-indicatoren van de HKT-R. 

De Handleiding HKT-R, met of zonder verantwoording, is gratis in pdf-vorm beschikbaar voor het forensische veld (zie Publicaties). Gedrukte exemplaren – à € 12,50, exclusief verzendkosten – kun je aanvragen bij het directiesecretariaat van FPC Dr. S. van Mesdag. Ook kun je daar terecht voor informatie over HKT-R-trainingen.

Partners
FPK de Woenselse Poort; FPC De Kijvelanden; FPC Oldenkotte; FPK de Beuken – Trajectum; FPC de Rooyse Wissel; Universiteit Tilburg; het Expertise Centrum Forensische Psychiatrie (EFP); de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Onderzoekers
dr. Marinus Spreen; dr. Eddy Brand; drs. Paul ter Horst; prof. dr. Stefan Bogaerts 

Publicaties